متل قو از برج های عظیم زاده

Posted by Fama (Tehran, Iran) on 28 March 2012 in Cityscape & Urban and Portfolio.

متل قو از برج های عظیم زاده

Canon EOS 500D
1/640 second
F/16.0
ISO 1600
18 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon